Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl


Artikel 1. Definities

1.1. PandaWinkel.nl  is Dochteronderneming van ComputerWinkel.nl ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855

(ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van

toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze

voorwaarden zijn deze voor PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl alleen bindend indien en voor zover deze door PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl uitdrukkelijk

schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 

Artikel 3. Verplichtingen PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl dat de haar verstrekte opdracht

naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2. PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl

zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de

gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

3.3. PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of

andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever stelt PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van mp3, warez, racistisch, discriminerend en

elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij inbrepen het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM)

niet toe.

4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen

aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan

Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl, overige Opdrachtgevers of

internetgebruikers hindert of schade toebrengt. PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele

maatregelen.

4.4. Opdrachtgever vrijwaart PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever

opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

4.6. Zonder toestemming van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl is het Opdrachtgever verboden de door PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl verschafte

gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform

bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

4.8. PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik

daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een

verplichting jegens PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.

4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl en haar voldoende medewerking te

verlenen, zodat het PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

4.10. Het door Opdrachtgever aan PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen

PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl en Opdrachtgever.

4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl, dat al het door Opdrachtgever aan PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

 

 

 

 

 

 

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft

PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.

Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl zijn onder voorbehoud van

typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3 Genoemde hostingkosten worden per kwartaal in rekening gebracht en dienen ook zo voldaan te worden.

6.4 Opstartkosten zijn eenmalig.

6.5 Meerkosten voor aanvullende opties worden vooraf in rekening gebracht. Wanneer de betaling is voldaan zal

de intergratie van de opties gestart worden.

6.6 Prijzen voor de domeinnaam zijn per jaar en worden ook zo in rekening gebracht.

 

Artikel 7. Levertijd

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl wordt ontvangen.

7.2. Door PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op

schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke

omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn

als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig

gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2. Indien PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde

programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan,

berusten uitsluitend bij PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl of bij de OpenSource verstrekte software . Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Met uitzondering van de OpenSource software, deze mag ,men vrij verstrekken.

9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere

rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen

omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3. Het is PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

Artikel 10. Ontwikkeling en programmatuur

10.1. PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl maakt voornamelijk gebruik van OpenSource Software zoals het webshopsysteem Opencart. Licensies worden verstrekt onder het GNP / GNU License. Dit houdt in dan men de basissoftware van het webshopsysteem vrij mag verstrekken, kopieren e.d.

10.2. PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter

beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de

overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft

weggenomen.

10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn

bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de

programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan

Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te

brengen.

10.4. PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

 

 

 

Artikel 11. Gebruiksrechten open source software Oscommerce

11.1. PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl maakt gebruik van Opencart  “Open Source” software. Deze software is vrij te gebruiken door

een ieder met inachtneming GNU / GNP Licentie. Deze wordt als document in uw webwinkelhosting pakket opgeslagen.

 

Artikel 12. Gebruiksrechten

12.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het

gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt

naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van

Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

12.2. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische

documentatie wordt op verzoek van Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

 

Artikel 13. Domeinnamen en IP-adressen

13.1. Indien is overeengekomen, dat PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een

domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

13.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn

onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting

Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IPadressen. PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

13.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsemail van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

13.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor

het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl tegen iedere aanspraak van

derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl geen bemiddeling heeft verleend.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle

geleverde goederen eigendom van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl, danwel haar leveranciers. Inloggegevens van de opgeleverde webshop worden pas verstrekt, indien factuur is voldaan.

14.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl niet nakomt is

PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl op

vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

15.1. Opdrachtgever dient de door PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl gemailde factuur via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient achteraf, ten hoogste 5 werkdagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt,

zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

15.2. Alle door PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

15.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,

gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen

de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

15.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,

surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd,

Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

15.5. In bovenstaande gevallen heeft PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde

gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht

van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Onze prijzen zijn excl. 19 % B.T.W. en worden jaarlijks gefactureerd tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

16.2. De totale aansprakelijkheid van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de

overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst

bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer

dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie

maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

16.3. Aansprakelijkheid van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

16.4. Buiten de in artikel 16.2 genoemde gevallen rust op PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl geen enkele aansprakelijkheid voor

schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 16.2

genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove

schuld van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl.

16.5. De aansprakelijkheid van PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl ook na die termijn

toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl in staat is adequaat te reageren.

16.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig

mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl meldt.

16.7. Opdrachtgever vrijwaart PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door

PandaWinkel.nl en of ComputerWinkel.nl geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

 

Artikel 17. Overmacht

17.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming

in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en

Verder